Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SportCorrect en het ingeschreven lid betreffende het sporten bij SportCorrect. Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan het lid slechts een beroep doen, indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door SportCorrect worden aanvaard.

2. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van €15.-. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd. Het management behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.

3. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand en is niet tussentijds opzegbaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd en dan is de overeenkomst per maand opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met het daarvoor bestemde mutatieformulier. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en niet verhandelbaar.

4. De contributie zoals dat bij aanvang van de overeenkomst geldt wordt steeds op het inschrijfformulier vermeld. De contributie dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier d.w.z. via automatische incasso. SportCorrect behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen. Wijziging van contributie zal tenminste 1 maand van te voren aan de leden kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken zal geschieden door het ophangen van een affiche met de nieuwe bedragen op een duidelijk zichtbare plaats.

5. Bij niet-betaling van de contributie is het lid in verzuim. SportCorrect zal bij blijvend verzuim van betaling van de contributie de incasso overdragen aan een incassobureau. Alle kosten door SportCorrect te maken in verband met de invordering van het SportCorrect toekomende worden door het lid van SportCorrect vergoed, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

6. Indien het lid verzuimt les/training te volgen is hij niettemin contributie verschuldigd. Een verzuimde les kan op een ander tijdstip, (zoveel mogelijk in dezelfde week) worden ingehaald, of in overleg. Drie keer een les gemist? Deze mogen ingehaald worden. De vierde keer vervalt de les. Er kunnen dus steeds maximaal drie lessen openstaan en ingehaald worden. Lessen worden niet verrekend. Indien het lid als gevolg van ziekte, blessure een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om te sporten kan de overeenkomst op verzoek van het lid voor maximaal een periode van twaalf maanden worden opgeschort. Het lid is SportCorrect gehouden tijdig en in elk geval vooraf mededeling te doen van de reden van opschorting van de overeenkomst. Gedurende de opschorting is het lid gehouden tot betaling van contributie. Verrekening van deze non-actieve periode vindt plaats aan het einde van de contractstermijn.

7. Afmelden voor een les: Wanneer het lid vier uur voordat de les begint afmeld, is het geen enkel probleem om deze les op een ander moment (liefst in dezelfde week) in te halen. Meld het lid korter dan vier uur voor de aanvangstijd van de les af, vervalt de les en kan deze niet meer worden ingehaald. 

8. De openings- en lestijden worden door SportCorrect vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de openings- en lestijden verplicht SportCorrect niet tot terugbetaling van de contributie.

9. SportCorrect verplicht zich tot het geven van lessen en begeleiden volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening. Het volgen van lessen en trainingen geschiedt geheel voor eigen risico. SportCorrect is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.

10. a. Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goed lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve en passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
b. Het lid zal geen gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt waarbij het risico bestaat dat als hij/zij toch gebruik maakt van de faciliteiten er direct of indirect risico ontstaat voor andere leden.

11. SportCorrect is gerechtigd een huishoudelijk reglement vast te stellen dat geldt voor eenieder die verblijft binnen het sportcentrum. De bepalingen van het huishoudelijk reglement zijn bindend voor beide partijen. Bij overtreding van het reglement is SportCorrect gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te zijn. SportCorrect zal het huishoudelijke reglement op een duidelijke plaats binnen het sportcentrum ophangen.

 

Chat openen